VOORWAARDEN

AANMELDING EN INSCHRIJVING

Met de inzending van het online-inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan de cursus waarvoor wordt aangemeld.

De inschrijvingen worden door FysioLinks geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt.

Bij inschrijving ruim voor aanvang van de cursus ontvangt u voor cursussen een bevestiging van inschrijving per E-mail.

Drie weken vóór aanvang van de cursus waarvoor is ingeschreven worden het programma, een routebeschrijving en eventueel andere benodigde gegevens aan de cursist opgestuurd.

Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus worden geannuleerd. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover uiterlijk één maand voor aanvang van de cursus en retourneren we het cursusgeld.

AFMELDING EN ADMINSTRATIEKOSTEN

Met de inzending van het online-inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de betreffende cursus(sen). Indien een cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het secretariaat van FysioLinks, Kleine Houtstraat 117 rood 2011 DL Haarlem.

Bij afmelding voor een cursus is de volgende regeling van toepassing:
• Bij afmelding tot vijf weken vóór aanvang van een cursus worden € 60,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Bij afmelding binnen vijf weken vóór aanvang van een cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht, tenzij Fysiolinks nog in staat is de vrijgekomen plek in te vullen met een nieuwe cursist. In dat geval worden alleen de administratiekosten van € 60 in rekening gebracht.

BETALINGSVOORWAARDEN- EN PROCEDURES

De inschrijving van de cursus is alleen dan geldig wanneer deze via internet is ontvangen. Deelname wordt pas daarna bevestigd.

INHALEN

Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één of meerdere dagdelen van een cursus moet missen. Fysiolinks biedt de mogelijkheid om deze dagdelen, bij de eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, in te halen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden bij FysioLinks uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de eerstvolgende nieuwe cursus. Voor het inhalen van één of meerdere dagdelen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

DISCLAIMER

De inhoud van de cursussen van FysioLinks is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. FysioLinks en de docenten van de cursussen van FysioLinks zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van cursussen of toepassing van de in de cursussen behandelde stof. FysioLinks is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.