Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Algemene voorwaarden: de voorwaarden zoals hierna vermeld.
Fysiolinks: Fysiolinks B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 75006650.
Cursus: alle cursussen die Fysiolinks aanbiedt zowel klassikaal als online.
Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen Fysiolinks en de cursist d.m.v. inschrijving voor een cursus via onze website, per mail, telefonisch, via Social Media of per WhatsApp.
Mondeling: overleg tussen cursist en Fysiolinks.
Schriftelijk: alle correspondentie op papier of via mail.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de cursist en Fysiolinks.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Met de inzending van het online inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan de cursus waarvoor wordt aangemeld.

De inschrijvingen worden door Fysiolinks geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximumaantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt.

Bij inschrijving ontvangt de cursist voor de opgegeven cursus een bevestiging van inschrijving per mail.

ARTIKEL 4: AFMELDING EN ANNULERINGSKOSTEN

Met de inzending van het online inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de betreffende cursus en gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Indien een cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dient hij of zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat van Fysiolinks, door middel van het sturen van een mail naar dorien@fysiolinks.nl onder vermelding van de naam van de cursus, de datum van de cursus en de reden van afzeggen.

Bij afmelding voor een cursus zijn de volgende regelingen van toepassing omdat, Fysiolinks vooruit kosten moet maken voor het organiseren van een cursus en ook zelf te maken heeft met algemene voorwaarden van leveranciers:

 • Tot acht weken vóór aanvang van een cursus rekenen we geen kosten.
 • Tot zes weken vóór aanvang van een cursus wordt er altijd € 75,- annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Binnen zes weken vóór aanvang van een cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht, tenzij de cursist zelf nog in staat is de vrijgekomen plek in te vullen met een nieuwe cursist en/of wanneer Fysiolinks de vrijgekomen plek kan vullen met iemand van de wachtlijst. In dat geval worden alleen de annuleringskosten van € 75,- in rekening gebracht.
 • Bij een no-show op de cursusdagen zonder contact met Fysiolinks op te nemen brengt Fysiolinks het volledige bedrag in rekening. Wordt deze factuur niet voldaan dan zijn we genoodzaakt de factuur uit handen te geven aan ons incassobureau.

Bij verplaatsing door de cursist om op een ander moment de cursus te volgen is de volgende regeling van toepassing:

 • Tot 6 weken voor aanvang cursus zal Fysiolinks dit faciliteren mits er een geldige reden opgegeven wordt en de factuur voldaan is.
 • Binnen 6 weken voor aanvang cursus zal Fysiolinks dit faciliteren mits er een geldige reden opgegeven is, de factuur voldaan is en de cursist zelf in staat is om de vrijgekomen plek op zo’n korte termijn nog te vullen als Fysiolinks niemand op de wachtlijst heeft staan. Lukt dit niet, dan is de plek voor de cursist gereserveerd en dient de cursist zelf een keuze te maken of hij of zij deelneemt aan de cursus of niet. Fysiolinks brengt het hele bedrag in rekening.
 • Lukt het wel om de vrijgekomen plek in te vullen dan brengt Fysiolinks de cursist alleen de annuleringskosten van €75,- in rekening.
 • Als het lukt de plek in te vullen en er inderdaad sprake is van een gezamenlijk akkoord, dan zal er in overleg met de cursist een nieuwe cursusdatum ingepland worden.

Afmelden en/ of verplaatsen doet Fysiolinks alleen in uiterste gevallen zoals bij: ziekte van een docent, onvoldoende inschrijvingen voor een cursus na uiterste marketinginspanningen door Fysiolinks of bijvoorbeeld een pandemie zoals Covid.

Bij afmelding of verplaatsing door Fysiolinks is de volgende regeling van toepassing:

 • Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus worden geannuleerd of verplaatst. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus.
 • Automatisch schrijven we de cursisten in voor de eerstvolgende cursusdatum waar we de cursisten ook over zullen informeren via mail. Als de nieuwe datum niet past, dan kan dat aangeven worden door direct een reactie op de betreffende mail te sturen naar dorien@fysiolinks.nl. Let op! Wanneer niet gereageerd wordt op deze mail dan gaan we ervan uit dat je erbij bent, is de plek voor jou gereserveerd en zijn deze algemene voorwaarden van kracht.
 • Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan Fysiolinks er ook voor kiezen de cursus op een andere, kleinere, locatieplaats te laten vinden, zodat een cursus toch doorgang kan vinden, ondanks een te laag aantal inschrijvingen.
 • Kies je ervoor een overnachting te boeken bij de cursusdagen, dan kan Fysiolinks geen verantwoording nemen voor eventueel opgelopen financiële schade mocht de overnachting niet meer om te boeken zijn. Let hier dus op tijdens het reserveren van een kamer.

ARTIKEL 5: CURSUSDAG INHALEN

Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één dagdeel van een cursus moet missen. Fysiolinks biedt de mogelijkheid om in overleg deze dagdelen, bij de eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, in te halen.

Een verzoek hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden bij Fysiolinks uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus. Voor het inhalen van een dag(deel) worden geen extra kosten in rekening gebracht anders dan het luncharrangement.

ARTIKEL 6: CURSUSMATERIAAL

Uiterlijk drie weken vóór aanvang van de cursus waarvoor is ingeschreven worden het programma, de lesstof ter voorbereiding en/of eventueel andere benodigde informatie aan de cursist gemaild naar het opgegeven mailadres.

Tijdens de cursus wordt en door Fysiolinks opgestelde hand-out uitgedeeld over de inhoud van de cursus.

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname dat als bewijs dient voor het volgen van de cursus, mits de cursist volledig aanwezig is geweest. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie voor op het certificaat.

ARTIKEL 7: REGISTRATIE BEHAALDE PUNTEN

De behaalde punten voor de KNGF het kwaliteitsregister worden alleen geregistreerd door Fysiolinks als de factuur voor de cursus volledig voldaan is en een correct BIG nummer bekend is. Staat de factuur nog open dan registreert Fysiolinks de punten niet, en ontvangt de cursist geen punten totdat de factuur voldaan is.

Om de behaalde punten correct te kunnen registreren heeft Fysiolinks de juiste gegevens nodig. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie hiervoor. Wanneer de cursist inlogt op zijn of haar eigen online Fysiolinks omgeving via het menu op de website, dan kunnen daar gegevens gecontroleerd en eventueel aangepast worden. Lukt het niet om zelf aan te passen of in te loggen? Stuur dan een mail met de wijzigingen of een verzoek voor een wachtwoord vergeten link naar dorien@fysiolinks.nl.

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN- EN PROCEDURES

Het inschrijvingsbewijs van de cursus is alleen geldig wanneer de inschrijving via de website van Fysiolinks is ontvangen. Deelname wordt na inschrijving pas bevestigd.

De cursus dient vóór aanvang betaald te zijn door de cursist of diens werkgever, via de verzonden betaallink of door middel van een bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer. Is dit niet het geval dan bestaat de kans dat toegang geweigerd wordt, tenzij er voor die tijd per mail een regeling is afgesproken met, en herbevestigd door Fysiolinks.

ARTIKEL 9: PRIVACY

De door een cursist verstrekte informatie wordt door Fysiolinks, haar personeel en/of haar werkzame personen altijd vertrouwelijk behandeld. Wij delen je informatie niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Fysiolinks zal jouw gegevens alleen gebruiken voor het afhandelen van cursussen waarvoor je bent ingeschreven, het sturen van informatie en updates over (nieuwe) cursussen of daaraan gerelateerde informatie, zoals ook is opgenomen in onze privacyverklaring.

ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDING

Op alle persoonlijke informatie die gedeeld wordt door de cursus host, docent en de cursisten verplichten de cursisten, docenten en cursushost zich tot geheimhouding. Persoonlijke informatie die gedeeld is tijdens de cursus mag alleen met derden gedeeld worden met nadrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van de geaccrediteerde cursussen van Fysiolinks is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Fysiolinks en de docenten van de cursussen van Fysiolinks zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van cursussen of toepassing van de in de cursussen behandelde stof.

Fysiolinks is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering. Dit geldt ook voor een eventueel gedane boeking van overnachting die niet meer gewijzigd of geannuleerd kan worden.

Fysiolinks is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade opgelopen door eigen handelen van de cursist tijdens de cursus.

Fysiolinks is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke spullen van de cursist tijdens de cursus.

Fysiolinks kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor (fysieke)schade bij bewijsbare grove nalatigheid aan de zijde van Fysiolinks.

ARTIKEL 12: AUTEURSRECHT

Op alle door Fysiolinks uitgegeven brochures, hand-outs, cursusmateriaal, nieuwsbrieven, social media-uitingen en de website is auteursrecht van kracht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiolinks is het de cursist niet toegestaan gegevens van Fysiolinks geheel, gedeeltelijk of uittreksels hiervan te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

ARTIKEL 13: VRAGEN EN KLACHTEN

Heb je een algemene vraag? Stuur dan een mail met je vraag naar info@fysiolinks.nl.

Heb je een administratieve vraag? Stuur dan een mail met je vraag naar dorien@fysiolinks.nl.

Heb je een klacht? Stuur dan een mail met daarin de klacht en uitleg naar info@fysiolinks.nl.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fysiolinks partij is, is uitsluiten het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een cursus geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn of haar woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Fysiolinks en de wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arrondissement Midden-Nederland tenzij de wet anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst bijgewerkt op 01-11-2023.